Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 175e. 1. ustawy Prawo Telekomunikacyjne, zamieszczamy odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci.

http://www.uke.gov.pl/badz-swiadomy-zagrozen-w-sieci-12885

Podstawa prawna: Art. 175e.
  1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
    1. potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
    2. rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
    3. przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
  3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.