Usługi internetowe - Wskaźniki poziomu jakości

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16. 07. 2004 r. Firma WIECZOR-NET Sieci komputerowe Internet Henryk Wieczorek podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za rok 2016.

Średni czas oczekiwania na przyłączenie łącza internetowego: 3 dni
Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego: 91%
Procent uszkodzeń usuniętych do końca następnego dnia roboczego: 100%
Średni czas usunięcia uszkodzenia: 1 godz 15 minut
Liczba uszkodzeń na 100 abonentów: 0,93


Art. 63
W związku z faktem, iż dyrektywa o usłudze powszechnej nadaje krajowym organom regulacyjnym uprawnienia do:
1) określenia, między innymi, wymiernych wskaźników jakości usług oraz treści, formy i sposobu podawania informacji przeznaczonych do opublikowania, w tym ewentualne mechanizmy certyfikacji jakości oraz
2) nałożenia na przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności minimalnych wymogów w zakresie jakości usług, aby zapobiec pogorszeniu się jakości usług oraz utrudnień lub spowolnień ruchu w sieciach,
- konieczna jest odpowiednia modyfikacja treści przepisu art. 63.
Uprawnienie do określenia wymiernych wskaźników jakości usług oraz treści, formy i sposobu podawania informacji przeznaczonych do opublikowania (o którym mowa w pkt 1) ze względu na uwarunkowania konstytucyjne może być realizowane – w drodze rozporządzenia - wyłącznie przez ministra właściwego do spraw łączności.
W chwili obecnej podstawę do wydania takiego dokumentu rządowego stanowi treść art. 63 ust. 3. Drugie uprawnienie będzie natomiast realizowane przez Prezesa UKE, w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych.
W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie przepisu ust. 2a, w świetle którego w celu zapobiegnięcia występowaniu pogorszenia się jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz utrudnień lub spowolnień ruchu w sieciach telekomunikacyjnych, Prezes UKE, po uprzedniej konsultacji z Komisją Europejską, będzie mógł określić w drodze decyzji indywidualne wymogi w zakresie jakości tych usług. W ten sposób zaimplementowane zostanie postanowienie art. 22 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej.
Z uwagi na nowe brzmienie art. 22 dyrektywy o usłudze powszechnej, kryterium jakości, obok kryterium ceny, powinno stać się podstawą wyboru przez użytkownika końcowego dostawcy usług. W związku z tym proponuję taką zmianę przepisów (art. 63 Pt), aby każdy dostawca publicznie dostępnych usług miał obowiązek publikowania danych dotyczących jakości świadczonych przez niego usług. W tym celu proponuje się, aby minister właściwy do spraw łączności określał, w drodze rozporządzenia, wskaźniki dotyczące jakości usług oraz formę, terminy i sposób publikowania przez dostawców publicznie dostępnych usług danych dotyczących jakości świadczonych przez nich usług, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do wyczerpujących i przejrzystych informacji.